ข้อกำหนดการใช้งาน (Terms of Use)

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อตกลงต่อไปนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านและเครือ Vplanetgroup และใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ การยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และท่านตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานนี้

ข้อตกลงระหว่างท่านและบริษัท

เว็บไซต์ของบริษัทอาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 33 ถ. พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (เว็บไซต์และเว็บเพจทั้งหมดนี้จะรวมเรียกว่า “เว็บไซต์ของบริษัท”) การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงและยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่แก้ไขประการใดทั้งสิ้น การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทย่อมก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าเข้าสู่และใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องย่อมถือว่าท่านรับทราบและตกลงตามข้อตกลงการใช้งานที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่บริษัทเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัทอาจถูกใช้เพื่อประกอบการทำธุรกรรมและ/หรือการใช้บริการของท่าน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท และ/หรือเพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรม รวมทั้งอาจถูกเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เครือเวอร์เทคคลินิกได้จัดให้มีการติดต่อสื่อสารสำหรับสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งที่จะสร้างสังคมออนไลน์ที่เป็นมิตรและเป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้สำหรับผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว โรงพยาบาลยันฮีปรารถนาที่จะให้ท่านแสดงความเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเรื่องราวใด ๆ ของท่านด้วยความสุภาพและเคารพซึ่งกันและกัน สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Line, Instagram, Twitter, YouTube, เว็บไซต์ออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ที่ทางโรงพยาบาลยันฮีอาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต
โดยการเข้าเยี่ยมชมและ/หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ท่านตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้

ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยแต่ละรายได้
เนื้อหาที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำ, รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใดบนสื่อสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาจากแพทย์ของท่านได้ โปรดพบแพทย์ของท่านเพื่อปรึกษาถึงประเด็นคำถามทางการแพทย์ใด ๆ ที่ท่านมีเป็นรายกรณีไป

ระมัดระวังในการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
สื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นสาธารณะ บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ท่านโพสต์ขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมถูกเข้าชมโดยบุคคลอื่น และอาจถูกเก็บบันทึกได้โดยบุคคลที่สามเช่นกัน ยันฮีไม่สามารถเฝ้าติดตาม สกัดกั้น หรือกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการลบข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามได้ ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์

ข้อห้ามในการโพสต์ข้อมูล
เพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศที่เป็นไปด้วยสุภาพและเคารพซึ่งกันและกัน ห้ามแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ดังต่อไปนี้

  • เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
  • เนื้อหาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ข่มขู่, ก้าวร้าว, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ทำให้อับอาย, ละเมิดสิทธิของผู้อื่น, หมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, ลามกอนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หรือแสดงความเกลียดชังหรือเหยียดสีผิวหรือชาติพันธุ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของโรงพยาบาลยันฮี
  • เนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิในการนำไปใช้หรือเผยแพร่ ไม่ว่าตามกฎหมาย หรือตามสัญญา หรือโดยหน้าที่ความสัมพันธ์ที่อิงกับความเชื่อใจ
  • เนื้อหาที่มี Virus, Worm, รหัสที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือรหัสคอมพิวเตอร์, ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ถูกออกแบบเพื่อก่อกวน, ทำลาย หรือจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใด ๆ
  • โฆษณาที่ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญหรือไม่ได้รับอนุญาต, ข้อมูลการส่งเสริมการขาย, เมล์ขยะ (junk mail), สแปม (spam), จดหมายลูกโซ่ (chain letters), แชร์ลูกโซ่ (pyramid schemes) หรือรูปแบบใด ๆ ของการเชื้อเชิญ
  • เนื้อหาที่ปรากฏข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่ายของคนไข้

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

บริษัทอาจเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการที่แสดงหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่ให้คำรับประกัน คำรับรองหรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ กับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวนั้น

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ ที่บริษัทจัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านได้ดาวน์โหลด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ที่ท่านได้ดาวน์โหลดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวได้ ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าในกรณีใด โปรดทราบว่าเมื่อท่านได้เชื่อมต่อไปยังกับเว็บไซต์อื่นใดดังกล่าวแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการใช้บริการเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับศาล) ที่บริษัทต้องรับภาระหรือเกิดขึ้นแก่บริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยบุคคลอื่นใด ได้นำหมายเลขบัญชีประจำตัวของท่านและ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน มาใช้บริการแทน

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ข้อมูลใดๆ ที่ระบุหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นทรัพย์สินของบริษัทและของบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ใดๆ ของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่

ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่บริษัทอาจมีอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือจากบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เว็บไซต์ของบริษัทได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่อาจถูกแก้ไข ทำซ้ำ ทำสำเนา ดาวน์โหลด ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือโดยวิธีการใด) หรือใช้ในลักษณะใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

การบอกเลิกข้อตกลง การจำกัดการเข้าใช้งาน และการห้ามใช้งาน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือการยกเลิกการเข้าใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือด้วยเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ท่านจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ และต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดความบกพร่องแก่เว็บไซต์ของบริษัทหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ท่านจะต้องไม่รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทของบุคคลอื่นใด และต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสผ่าน (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

ข้อสงวนสิทธิในความรับผิด

ข้อมูล สินค้า และบริการที่รวมอยู่ในหรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัทและข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจส่วนบุคคล ทางกฎหมาย หรือทางการเงินไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านได้รับทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่านควรปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อม และเวลาที่เหมาะสม การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง) จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจะไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ เป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน

ท่านตกลงว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือธุรกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัทอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัทของท่านนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างท่านและบริษัทแต่อย่างใด