Digital Smile Design

การออกแบบรอยยิ้ม

ด้วย

Digital Smile Design (DSD) เป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์โครงสร้าง วางแผนการรักษาฟันสำหรับคนไข้แต่ละราย เพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มที่สวยงามเข้ากับใบหน้ามากที่สุด โดยทีมทันตแพทย์ DSD ได้รับการฝึกฝนพัฒนาด้านทักษะทางศิลปะ และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนารอยยิ้มมาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถออกแบบรอยยิ้มที่เหมาะสมกับบุคคลิกภาพ และกิจวัตรประจำวันของคนไข้แต่ละรายได้

การมีสุขภาพช่องปากที่ดีอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะในปัจจุบันคนเราต้องการรอยยิ้มที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ และเข้ากับใบหน้ามากที่สุด ซึ่งทีมทันแพทย์ DSD นั้น เข้าใจถึงปัจจัยที่จะทำให้คนไข้พึงพอใจมากกว่า การออกแบบรอยยิ้มด้วย Digital Smile Design (DSD) นั้น เป็นการร่วมมือกันระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้เพื่อให้การรักษาเป็นไปในทิศทางที่ทันตแพทย์และคนไข้พึงพอใจ โดยที่คนไข้จะแจ้งจุดประสงค์ หรือความต้องการกับทันตแพทย์ ซึ่งวิดีโอและภาพถ่ายจะถูกบันทึกไว้ตลอดระหว่างการรักษา

หลักสำคัญของ

วิเคราะห์โครงสร้าง สัดส่วนของโครงหน้าและฟัน โดยถ่ายภาพและวิดีโอผ่านด้วยระบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูง

ใช้สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฟัน เหงือก ริมฝีปากในระหว่างการยิ้ม และการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า

ข้อดีของ

1. พัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมทันตแพทย์

2. ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพชัดเจน

3. ช่วยให้ทันตแพทย์สื่อสาร ทำความเข้าใจตรงกันกับคนไข้

4. ช่วยให้ทันตแพทย์สื่อสารกับแล็บได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้แล็บสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

5. ประเมินการรักษาและคาดคะเนผลการรักษาผ่านระบบดิจิตอล

6. สามารถจำลองภาพรอยยิ้มของคนไข้หลังการรักษา ก่อนการรักษาได้

7. สามารถใช้สำหรับการสร้างภาพจำลองรอยยิ้มของคนไข้ในรูปแบบ 3 มิติได้